Laden...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Friand Elektrotechniek B.V. en  Friand International B.V., tevens handelend onder de namen: SolarCable.nl, Kabelgroothandel.nl en ConnectingPower.nl hierna afzonderlijk ook te noemen: Friand,

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  (a) Wederpartij: de partij die een product koopt van Friand en/of de partij die Friand opdracht geeft tot het maken van een product op maat;
  (b) Overeenkomst: de koopovereenkomst c.q. overeenkomst van opdracht tussen de Wederpartij en Friand;

(c) Product(en): het goed dat onderwerp is van de koop en/of dat Friand in opdracht van de Wederpartij produceert.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Friand en de Wederpartij, inclusief door Friand gedane aanbiedingen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De bepaling zal alsdan door Friand vervangen worden door een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 5. Indien Friand niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Friand hiervan afstand doet of dat de bepalingen van deze voorwaarden anderszins niet van toepassing zijn, dan wel dat Friand in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door Friand uitgebrachte offertes, inclusief de op de webwinkel vermelde prijzen, zijn vrijblijvend. De offertes, met uitzondering van de op de webwinkel genoemde prijzen, zijn steeds geldig voor de duur zoals deze is vermeld of de betreffende offerte, dan wel indien geen termijn is vermeld voor de duur van 45 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd op de webwinkel zijn geldig voor de duur van de betreffende kalenderdag.
 2. Indien en zodra op de offerte een koperkoers is vermeld, geldt voor de Overeenkomst de DEL gemiddelde dagkoers van de dag dat de aanvaarding van de offerte Friand heeft  bereikt. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de betreffende dagkoers bij aanvaarding.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de Wederpartij de offerte mondeling of schriftelijk heeft aanvaard c.q. via de webwinkel een bestelling heeft gedaan en Friand het aanbod niet onverwijld na aanvaarding heeft herroepen, dan wel op het moment waarop Friand met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
 4. Bij de bestelling van een Product via de webwinkel ontvangt de Wederpartij een bevestiging van de bestelling per e-mail.
 5. De offerte is gebaseerd op de door de Wederpartij aan Friand verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 6. In geval van een samengestelde aanbieding of offerte is Friand bevoegd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de offerte.

 

Artikel 4. Uitvoering en Levering

 1. Friand zal de Overeenkomst, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de (internationale) normen zoals die gelden binnen de branche waarin Friand werkzaam is, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien de Wederpartij wenst dat aanvullende normen in acht worden genomen, dient dit voor het sluiten van de Overeenkomst nadrukkelijk te worden gemeld. De Wederpartij is gehouden Friand op diens verzoek en uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang is of kan zijn.
 2. Leveringen binnen Nederland en België geschieden Effectief Netto Franco; Friand draagt zorg voor het transport voor risico van de Wederpartij, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien en zodra het geleverde een orderwaarde heeft van meer dan € 500,- exclusief btw voor zendingen binnen Nederland en € 1.250 exclusief btw voor zendingen naar België bedragen de verzendkosten nihil. Indien en zodra het geleverde een orderwaarde heeft van minder dan de in de vorige zin genoemde orderwaarden, bedragen de verzend- en administratiekosten € 10,- respectievelijk  € 15,- per order.
 3. Leveringen die buiten Nederland en België moeten plaatsvinden, geschieden Af Fabriek, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 4. De Wederpartij is verplicht de geleverde Producten aan te nemen respectievelijk binnen zeven (7) dagen na bevestiging van Friand af te halen. Laat de Wederpartij dit na, of verstrekt zij niet de informatie/instructies die benodigd zijn voor de levering, dan ligt het risico van de Producten vanaf dat moment bij de Wederpartij en zijn de door Friand aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten, zoals kosten voor transport en opslag van de Producten, voor rekening van de Wederpartij.
 5. De Wederpartij is gerechtigd om een via de webwinkel besteld (niet in opdracht geproduceerd) Product te retourneren binnen de wettelijke geldende termijnen betreffende koop op afstand. De retourzending is dan voor eigen rekening en risico. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de Producten door Friand is de retourzending voltooid.
 6. De door Friand genoemde termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. levering zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen en de Wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben. Dit is van overeenkomstige toepassing als een genoemde termijn niet wordt gehaald door een omstandigheid die bij het door Friand ingeschakelde transportbedrijf ligt. De Wederpartij dient Friand te allen tijde schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. Friand is bevoegd een wijziging in de Overeenkomst aan te brengen om aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij te (kunnen) voldoen en/of omdat zulks nodig is om te voldoen aan wettelijke voorschriften c.q. normen, indien dit de bruikbaarheid van het Product niet beperkt. De daaruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van de Wederpartij. Indien de wijziging leidt tot een verhoging van de offerte van meer dan tien procent (10%), is Friand gehouden de Wederpartij daarvan tijdig op de hoogte te stellen.
 8. Indien de Wederpartij tussentijds een wijziging in de Overeenkomt wenst, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 5. Prijs

 1. De prijzen zoals vermeld in de webwinkel zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. De prijzen in alle overige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief verzendkosten, btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Overeenkomst, kosten, inclusief de DEL koperkoers, stijgen, is Friand bevoegd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Ingeval Friand de hogere som in rekening brengt binnen een maand nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs afwijkt, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst op die grond voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd (partieel) te ontbinden, als de Wederpartij dit binnen veertien dagen na kennisneming van de verhoging schriftelijk aan Friand meedeelt en tenzij Friand zich alsdan nog bereid verklaart om de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.


Artikel 6. Betaling

 1. Als tussen de Wederpartij en Friand nooit eerder een overeenkomst is gesloten en wanneer de Wederpartij een Product koopt via de webwinkel van Friand, is de Wederpartij verplicht om de prijs bij vooruitbetaling te voldoen. Tenzij Friand bij de totstandkoming van de Overeenkomst anders bedingt, geschiedt betaling door de Wederpartij in alle overige gevallen achteraf, binnen de op de offerte genoemde termijn, dan wel indien geen termijn is vermeld binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 2. Iedere betaling geschiedt zonder korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Friand aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien de Wederpartij niet binnen de genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Friand te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Friand bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Friand, aan de Wederpartij de wettelijke rente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in het eerste lid tot aan de dag van algehele voldoening en alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 350,00. Indien Friand hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 4. Bij deelleveringen is Friand gerechtigd per deellevering aan de Wederpartij de factureren.
 5. Tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 1 eerste zin, is Friand gerechtigd van de Wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Friand te bepalen vorm als de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij naar het oordeel van Friand daartoe aanleiding geeft. Als de Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Friand onverminderd zijn overige (wettelijke) rechten gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien en zodra de Overeenkomst, om welke reden ook, wordt beëindigd, de Wederpartij niet voldoet aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of in geval van liquidatie, faillissement, verlening van surseance van betaling of toepassing van de WSNP bij de Wederpartij, is al hetgeen de Wederpartij aan Friand is verschuldigd direct opeisbaar.
 7. Bij retourzending van de Producten na bestelling via de webwinkel, is de Wederpartij verplicht zijn bankgegevens aan Friand door te geven. Friand zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen terugbetalen aan de Wederpartij.

 

Artikel 7. Klachten

 1. De Wederpartij is gehouden de Producten op het moment van oplevering, doch in ieder geval direct daarna te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij na te gaan of de kwaliteit en de kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. De Wederpartij is gehouden klachten met betrekking tot de Producten schriftelijk aan Friand kenbaar te maken. Zichtbare tekortkomingen dienen binnen drie (3) werkdagen na levering gemeld te worden. Niet zichtbare tekortkomingen dienen binnen drie (3) werkdagen na ontdekking gemeld te worden, doch uiterlijk binnen een (1) maand na levering. In het laatste geval dient de Wederpartij aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
 3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten.
 4. De Wederpartij dient Friand in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten.
 6. Indien en voor zover de Wederpartij naar het oordeel van Friand terecht klaagt, is Friand bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het Product te herstellen of te vervangen.
 7. Indien de Wederpartij niet binnen de in lid 1 en/of 2 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.
 8. Bij een terechte - en juist ingediende - klacht, is Friand slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 8.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Friand is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Wederpartij, die bestaat uit schade aan het Product. Indien dit in rechte geen stand houdt, is Friand slecht aansprakelijk voor schade van de Wederpartij die het rechtstreekse gevolg is van een aan Friand toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Friand geldende verplichtingen. Onder deze schade valt in ieder geval niet schade als gevolg van gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of daarmee samenhangende schade.
 2. De aansprakelijkheid van Friand is in alle gevallen beperkt tot een maximum van twee (2) maal het factuurbedrag dat door Friand aan de Wederpartij in rekening is gebracht voor de levering van het betreffende Product. Indien het voorstaande in rechte geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van Friand in ieder geval beperkt tot hetgeen de door Friand afgesloten verzekering uitkeert.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
 4. Friand is steeds bevoegd de schade van de Wederpartij zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Wederpartij verplicht is alle medewerking te verlenen.
 5. De Wederpartij vrijwaart Friand voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door Friand uitgevoerde Overeenkomst, indien en voor zover Friand daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de Wederpartij aansprakelijk is.
 6. Indien de Wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, vrijwaart de Wederpartij Friand reeds nu van deze risico’s.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt mede doch niet enkel verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - ziekte van de door Friand ingeschakelde persoon ter uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Friand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Friand niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Friand heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Friand zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Friand zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.
 5. Pas indien de overmacht langer dan een (1) maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 6. Friand is in geval van ontbinding als bedoeld in het vorige lid geen schadevergoeding
  verschuldigd.
 7. Voor zover Friand ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Friand gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijft eigendom van Friand totdat alle verplichtingen uit de Overeenkomst(en), inclusief vorderingen uit niet-nakoming, door de Wederpartij deugdelijk zijn nagekomen.
 2. De Producten die ingevolge het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, tenzij dit voor de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De Producten mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt en/of worden bezwaard,.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Friand veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Friand daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om de Producten te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Friand ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Friand gerechtigd tot deze penningen. De Wederpartij verbindt zich er jegens Friand bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn.
 4. Voor het geval Friand zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Friand en door Friand aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 11. Beëindiging en opzegging overeenkomst

 1. De wederpartij is niet bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 2. Friand is slechts bevoegd de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de Opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 12. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Friand is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De door Friand gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens de Wederpartij vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de Wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan Friand te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor de Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt.
 2. Indien de Wederpartij tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Friand en de Wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Friand en de Wederpartij worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Veiligheid

Uitgangspunt binnen de elektrotechniek is in steeds toenemende mate “veiligheid”. Ook voor Friand is derhalve veiligheid stevig verankerd in de wijze, waarop producten worden gefabriceerd hetgeen zich laat vertalen in zorg voor mens & machine.  

Groot assortiment

Meest uiteenlopende type verdeelkasten / verlengkabels en componenten. Vindt u uw product niet? Mail of bel ons dan, hoogstwaarschijnlijk kunnen wij het gewenste product tegen een scherpe prijs leveren en vaak ook nog erg snel!


Snelle levering

Ondanks dat wij de meeste van onze producten op maat maken, wil dit niet zeggen dat er niet snel geleverd kan worden. Vrijwel altijd kunnen wij zeer snel een passende oplossingen vinden en de gewenste producten leveren.

Stroomverdeelkasten.nl
Powered by Friand Elektrotechniek